2003.04.30

12:03:27
J.J. Byrne Park, Park

J.J. Byrne Park, Park Slope, Brooklyn.