2003.02.03

14:10:11
Soho, Manhattan.

Soho, Manhattan.